Επιμέλεια: Γιώργος ξ. Πρωτόπαπας

O πρόεδρος της Αλγερί­ας Abdelaziz Bouteflika κα­τάργησε την υφιστάμενη, εδώ και χρόνια, διεύθυνση στρατι­ωτικής αντικατασκοπείας, γνω­στή και ως DRS, ιδρύοντας μια νέα υπηρεσία υπό τον έλεγχο της Προεδρίας της χώρας.

Η διάλυση της στρατιωτι­κής αντικατασκοπείας και η αντικατάστασή της από τη νέα Διεύθυνση Υπηρεσιών Ασφα­λείας θεωρείται μια σημαντική κίνηση με στόχο την αναδιάρ­θρωση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας. Η πολιτική σκηνή της Αλγερίας κυριαρχεί­ται από την ελίτ του κυβερνώντος κόμματος National Liberation Front (FLN) και το στρατιωτικό κατεστημένο που επηρεάζουν παρασκηνιακά τις πολιτικές αποφάσεις.

Ο πρόεδρος Bouteflika απομάκρυνε από την ηγεσία της DRS τον Mohamed Mediene, ο οποίος για περισσότερες από δύο δε­καετίες διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στον παρασκηνιακό έλεγ­χο της εξουσίας. Η επιρροή του Mediene ήταν πολύ μεγάλη στη λήψη αποφάσεων και για αυτό του απέδωσαν και το προσωνύμιο «βασιλιάς της Αλγερίας».

Υποψήφιος για την ηγεσία της νέας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ασφαλείας λέγεται ότι είναι ο στρατηγός Athmane Tartag, πρώ­ην αρχηγός της DRS, και θα διευθύνει την υπηρεσία από το γρα­φείο του στην Προεδρία της χώρας.