Στις 14 Μαΐου 2019, συνεδρίασαν στις Βρυξέλες οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των κρατών-μελών της Ε.Ε, που συγκροτούν την Permanent Structured Cooperation, τη γνωστή μας PESCO. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «το Συμβούλιο συζήτησε σήμερα για την PESCO μετά το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής της. Εξέδωσε σύσταση με την οποία αξιολογείται η πρόοδος των συμμετεχόντων κρατών-μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας».

Ταυτόχρονα, «το Συμβούλιο τονίζει ότι τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς το επίπεδο των προϋπολογισμών για αμυντικούς σκοπούς και των κοινών αμυντικών επενδύσεων αυξάνοντας τους συγκεντρωτικούς αμυντικούς προϋπολογισμούς κατά 3,3 % το 2018 και 4,6 % το 2019. Μια άλλη θετική τάση είναι το γεγονός ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα εργαλεία, τις πρωτοβουλίες και τα μέσα της Ε.Ε. στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό, όπως το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP), η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP). Έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα αντικαταστήσει το EDIDP για το διάστημα 2021-2027».

Προστίθεται δε ότι «τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη παροτρύνονται επίσης να προωθήσουν το έργο και να εστιάσουν στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των 34 έργων της PESCO στα οποία συμμετέχουν, προκειμένου να παραγάγουν απτά αποτελέσματα και επιτεύγματα. Δεδομένου ότι πολλά έργα PESCO ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ικανοτήτων, οι οποίες απηχούν επίσης τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, θα εξακολουθήσει να εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των αντίστοιχων διαδικασιών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Η σύσταση προβλέπει επίσης ότι, μετά το 2019, η επόμενη πρόσκληση για έργα PESCO θα πραγματοποιηθεί το 2021».
Να σημειώσουμε ότι η PESCO συστάθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και σ’ αυτήν συμμετέχουν τα εξής 25 κράτη-μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.