Οι νυχτερινές ή οι επιθέσεις υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας διεξάγονται για να επιτευχθεί αιφνιδιασμός ή για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες νυχτερινής παρατήρησης και σκόπευσης που έχουν τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα. Οι λόγοι για τους οποίους διατάσσεται η εκτέλεση μιας νυχτερινής επίθεσης είναι η διατήρηση της ορμής μιας επίθεσης που προηγήθηκε, η παρεμπόδιση της προσπάθειας αμυντικής οργάνωσης του εχθρού, η επίτευξη αιφνιδιασμού, η αποφυγή απωλειών, η διατήρηση της πίεσης στον αντίπαλο κ.ά.

Οι νυχτερινές επιθέσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις φωτιζόμενες και τις μη φωτιζόμενες. Η χρησιμοποιούμενη, κάθε φορά, της κατάλληλης μεθόδου νυχτερινής επίθεσης εξαρτάται από το έδαφος, την τακτική κατάσταση, την ισχύ του εχθρού, το βαθμό οργάνωσης της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας, τις συνθήκες φωτός και τα φίλια διατιθέμενα μέσα.

Μια μη φωτιζόμενη νυχτερινή επίθεση εκτελείται με την κάλυψη του σκότους, τη χρήση του φωτισμού που προέρχεται μόνο από φυσικές πηγές (φεγγαρόφωτο ή σεληνόφως) και με τη δυνατότητα που έχουν τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα (δηλαδή οι δυνάμεις ελιγμού) να μάχονται νύχτα, με τη βοήθεια σύγχρονων νυχτερινών οργάνων παρατήρησης και σκόπευσης (κυρίως θερμικών). Η μη φωτιζόμενη επίθεση εκτελείται προκειμένου να επιτευχθεί αθόρυβη προσέγγιση του αντικειμενικού σκοπού και αιφνιδιασμός του εχθρού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η νυχτερινή επίθεση δεν ενδείκνυται για βαθιά διείσδυση εντός της εχθρικής τοποθεσίας, λόγω της δυσχέρειας που παρουσιάζεται στην τήρηση του ελέγχου και της κατεύθυνσης. Έτσι ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει να βρίσκεται πάντα πλησίον του εχθρικού μετώπου.

Η φωτιζόμενη επίθεση διεξάγεται υπό συνθήκες ημέρας με τεχνητό φωτισμό του πεδίου μάχης. H απόφαση για χρήση φωτισμού εξαρτάται από τις συνθήκες φυσικού φωτισμού που επικρατούν (πανσέληνος, σεληνόφως ή βαθύ σκοτάδι), τη διαθεσιμότητα των μέσων φωτισμού (φωτιστικά βλήματα πυροβολικού και όλμων), από το εάν επιδιώκεται αιφνιδιασμός του εχθρού, από τη χρησιμοποίησης φωτισμού η όχι εκ μέρους του εχθρού, από τις εδαφικές δυσχέρειες, από το διαθέσιμο χρόνο για αναγνωρίσεις κ.ά. Εάν η αμυντική τοποθεσία του εχθρού είναι ισχυρή ή εάν υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα επίτευξης αιφνιδιασμού ή εάν ο έλεγχος των επιτιθέμενων δυνάμεων αποδειχθεί ελλιπείς τότε η νυχτερινή επίθεση πρέπει να είναι φωτιζόμενη.

Και στις δύο μεθόδους νυχτερινής επίθεσης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πυρά υποστηρίξεως, αν και κανονικά σε μια μη φωτιζόμενη νυχτερινή επίθεση δεν χρησιμοποιούνται πυρά προπαρασκευής, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθούν οι επιθετικές προθέσεις των φίλιων δυνάμεων στον εχθρό. Σε περίπτωση εκδήλωσης της επίθεσης, ο φωτισμός είναι προσχεδιασμένος. Κατά περίπτωση, η επίθεση μπορεί να αρχίσει χωρίς φωτισμό και να τελειώσει με φωτισμό. Συνήθως ο εκάστοτε διοικητής είναι αυτός που αποφασίζει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιηθεί και πότε θα χρησιμοποιηθεί, εάν χρησιμοποιηθεί, φωτισμός.

TΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α&Δ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ.