Του Ηλία Νταλούμη

Η INTRACOM Defense Electronics, από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής αμυντικών ηλε­κτρονικών και επικοινωνιακών συ­στημάτων στην Ελλάδα, επεκτείνει τη συνεργασία της με την RAYTHEON, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο αξί­ας 63.4 εκατ. δολαρίων, για την κα­τασκευή υπομονάδων των συστημά­των αεράμυνας PATRIOT, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της IDE, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών η εταιρία έχει αναθέσει περισσότερο από 40% των εργασιών των υπογεγραμ­
μένων συμβάσεών της σε άλλες ελλη­νικές επιχειρήσεις. Επίσης, τη Δευτέ­ρα 25 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθη­κε η υπογραφή συμφωνητικού στρα­τηγικής συνεργασίας με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ), τη μοναδική κρατική εταιρεία παραγω­γής όπλων και πυρομαχικών στην Ελ­λάδα.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας μιας συντο­νισμένης, συνδυαστικής αξιοποίησης των επιμέρους τεχνολογι­κών πλεονεκτημάτων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της Άμυνας και της ευθυγράμμισης προς τις τάσεις της αγοράς και τις πρακτικές ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.