Στις 6 Μαρτίου, 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Ο χάρτης πορείας παρέχει στρατηγική διεύθυνση και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαρθρωθούν οι περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τόσο τις διαδικασίες, όσο και τη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα έργα και την αλληλουχία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

Εν προκειμένω, ο χάρτης πορείας ορίζει χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αναθεώρησης και αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων εφαρμογής, στα οποία καταγράφεται λεπτομερώς πώς τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη σχεδιάζουν να εκπληρώσουν τις δεσμευτικότερες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει μεταξύ τους. Επιπλέον, ορίζει χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά πιθανά μελλοντικά έργα, καθώς και τις κύριες αρχές του κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για τα έργα, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο έως το τέλος του Ιουνίου του 2018.

Το Συμβούλιο εξέδωσε, επίσης, απόφαση με την οποία καταρτίζει και τυπικά τον αρχικό κατάλογο των 17 συνεργατικών έργων, τα οποία είχαν συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο το Δεκέμβριο του 2017. Στους τομείς που καλύπτουν τα έργα περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δυνατοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας. Τα 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην PESCO είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.