Επιμέλεια: Γιώργος ξ. Πρωτόπαπας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα κέντρο αντιτρομοκρατίας με στόχο να συντονίσει την καταπολέμηση του ισλαμικού εξτρεμισμού και να αποτρέψει επιθέσεις στο έδαφός της, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο σημαντική τρομοκρατική απειλή της ιστορίας της.

Το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο (ECTC) θα λει­τουργεί ουσιαστικά ως κόμβος πληροφοριών μεταξύ των μελών-κρατών και ως κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων. Ο Ολλαν­δός υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ard van der Steur, δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται το είδος αυτής της συνεργα­σίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και ότι το ECTC θα βελτιώσει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών – μελών της.

Το ECTC έχει συσταθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας οργανωτικής δομής της Europol που ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρό­λο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών απει­λών. Θα παρέχει στα κράτη-μέλη, καθώς και στους βασικούς εταίρους του, όπως η Interpol και η Eurojust, νέες δυνατότητες με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση των απειλών. Επι­κεφαλής του ECTC θα είναι ο Manuel Navarrete Paniagua, ανώ­τατος αξιωματικός της ισπανικής πολιτοφυλακής με εκτεταμέ­νη εμπειρία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μέχρι πρό­τινος ήταν ο επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης της τρο­μοκρατίας στην Europol.