Του Ηλία Νταλούμη

Από την τελευταία Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 28 Ιουνίου 2018, υπήρξαν και κάποια συμπεράσματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, αν και στην Ελλάδα πέρασαν εντελώς απαρατήρητα, καθώς το βάρος δόθηκε στο μεταναστευτικό. Αξίζει όμως να αναφερθούν καθώς μόνον ασήμαντα δεν είναι. Και ιδού τι λένε:

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και να εδραιώσει τον ρόλο της ως αξιόπιστου και φερέγγυου παράγοντα και εταίρου στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η Ένωση λαμβάνει, συνεπώς, μέτρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας, με την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αυξάνουν τη στρατηγική αυτονομία της και, ταυτοχρόνως, συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με προηγούμενα συμπεράσματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

• Ζητεί να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της PESCO και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα αρχικά σχέδια και το θεσμικό πλαίσιο, κατά τρόπο που να συμφωνεί πλήρως με τη συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων που έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Μια νέα σειρά έργων θα εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2018. Καλεί δε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τρίτων κρατών σε έργα PESCO·

• Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο της PESCO και τη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, αναμένει ότι οι στρατιωτικές απαιτήσεις, δυνάμει του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα θα οριστικοποιηθούν πλέον. και καλεί τα κράτη-μέλη να απλοποιήσουν και να τυποποιήσουν τους σχετικούς κανόνες και τις διαδικασίες έως το 2024. Οι προσπάθειες αυτές, που θα πρέπει να σέβονται πλήρως την κυριαρχία των κρατών μελών, να αλληλοενισχύονται και να ακολουθούν μια προσέγγιση που να αφορά το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, θα επανεξετάζονται κατ’ έτος με βάση έκθεση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, με αφετηρία την άνοιξη του 2019·

• Ζητεί να υλοποιηθεί, χωρίς καθυστέρηση, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας τόσο ως προς το παράθυρο της έρευνας, όσο και ως προς εκείνο των δυνατοτήτων·

• Σημειώνει, με ικανοποίηση, το έργο που έχει αναληφθεί για την ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ και ζητεί να έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να διαθέτει η Ε.Ε. ένα νέο πλαίσιο για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και τις αποστολές ΚΠΑΑ, με φιλόδοξες δεσμεύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές πτυχές πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνολικό τρόπο και με εστίαση σε συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα·

• Χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των υβριδικών και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και ζητεί να θεσπισθεί το συντομότερο δυνατόν νέο καθεστώς περιοριστικών μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρήσης και διάδοσης χημικών όπλων. Μετά την έκτακτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών της σύμβασης για τα χημικά όπλα, η ΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση να στηρίξει την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της·

• Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν έως τον Δεκέμβριο του 2018, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2015, σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις για συντονισμένη ενωσιακή ανταπόκριση στην πρόκληση της παραπληροφόρησης, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και επαρκείς πόρους για τις σχετικές ομάδες στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ·

• Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων κατά των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από χώρες εκτός Ε.Ε. και ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εργασιών σχετικά με τον καταλογισμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την πρακτική χρήση της εργαλειοθήκης για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο·

• Ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, σε επίπεδο ΕΕ και σε διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, ώστε να μειωθεί η απειλή από εχθρικές δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών·

• Ζητεί μεγαλύτερη εμβάθυνση της συνεργασίας Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, με πλήρη σεβασμό των αρχών της συμμετοχικότητας, της αμοιβαιότητας και της αυτονομίας λήψεως αποφάσεων της Ε.Ε., μεταξύ άλλων, μέσω μιας νέας κοινής δήλωσης, η οποία θα αξιοποιεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 και τις σχετικές προτάσεις δράση·

• Επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση του εντοπισμού και της απομάκρυνσης περιεχομένου που υποδαυλίζει το μίσος και υποκινεί στη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων».